Χάρτες - Απογραφές

Χάρτης με τα Τσελιγκάτα

Χάρτης με τα Τσελιγκάτα
Απογραφή τσελιγκάτων Μακεδονίας και Θράκης περιόδου 1939-40


Χάρτης Απογραφής Σερρών 1971

Χάρτης Απογραφής Σερρών 1971
Πόλεις και χωριά στα οποία φαίνονται οι αριθμοί των οικογενιών των Σαρακατσάνων που διαβιούσαν το έτος 1971 που έγινε η απογραφή


Απογραφή Σαρακατσάνων Βουλγαρίας

Απογραφή Σαρακατσάνων Βουλγαρίας
Πολιτικός χάρτης Βουλγαρίας. Πόλεις στις οποίες διαβοιούν εναπομοίναντες σαρακατσάνοι στο βουλγαρικό έδαφος.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Computer Lab